Hoe kunnen huisartsen e-health declareren?

Er zijn ruime mogelijkheden zijn tot het declareren van e-consulten.

Toelichting

Er hoeft niet per definitie face-to-face-contact te zijn voor declaratie van een consult. In artikel 1.2 van de Tariefbeschikking Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019 (TB/REG-19619-03) staat hierover het volgende:
‘Dit zorginhoudelijk contact kan in de vorm van een fysiek spreekuurconsult zijn, maar ook zonder direct fysiek face-to-face-contact, bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail of via een internet beeldverbinding. Deze laatste vorm van contact mag alleen als consult in rekening worden gebracht indien deze duidelijk dienen ter vervanging van een spreekuurconsult, waarbij de zorgverlening zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening die in een regulier face-to-face consult wordt geboden.

Aanvullende voorwaarde bij de declaratie van een regulier consult zonder direct fysiek face-to-face-contact is dat voldaan wordt aan de voorwaarden die de beroepsgroep zelf heeft opgesteld in de KNMG-richtlijn online arts-patiënt contact. Deze richtlijn stelt onder andere dat in het geval van online-zorgverlening sprake moet zijn van een bestaande behandelrelatie tussen arts en patiënt en dat zorgverlening via internet niet moet worden aangewend bij de eerste beoordeling van een aandoening. Bij afwezigheid van een dergelijke behandelrelatie kan online contact slechts plaatsvinden als de daaraan verbonden risico’s geminimaliseerd zijn en dat contact de patiënt ten goede komt.Kleine chirurgische ingrepen, die gedurende de tijd van een regulier consult uitgevoerd worden, kunnen via de prestatie consult regulier in rekening worden gebracht.’

Als er sprake is van een e-mailwisseling tussen arts en patiënt waarbij de zorginhoud vergelijkbaar is met hetgeen in een face-to-face-consult zou worden afgehandeld, en ook de tijdsbesteding die hiermee gemoeid is vergelijkbaar is, dan kan een consult gedeclareerd worden. Het alternatief, zowel qua tijdsbesteding als qua zorginhoud, is immers ook dit consult. De zorg dient onder verantwoordelijkheid van de huisarts plaats te vinden. Sommige zorgvragen worden uitgevoerd door de doktersassistent of POH.