Hoe kan ik aan mijn patiënt uitleggen welk tarief ik als vrijgevestigd psychiater in rekening breng?

Voor de vrijgevestigd psychiater heeft de NZa twee tarieven gemaakt. Welk tarief in rekening mag worden gebracht is afhankelijk van de zorgvraag van de patiënt. Hiermee wilt de NZa stimuleren dat zorg waarbij de betrokkenheid van een psychiater vereist is beter wordt beloond dan zorg waarbij dat niet een vereiste is. Welke zorg de inzet van een psychiater als regiebehandelaar vereist, staat omschreven in het Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz.

Toelichting Landelijke Kwaliteitsstatuut ggz (LKS):

Op basis van de complexiteit van de zorgvraag van de patiënt zijn in het LKS vier categorieën gemaakt (a t/m d). Per categorie staat omschreven welke beroepsopleiding van de regiebehandelaar minimaal vereist is. Als dit minimaal een art. 14 wet BIG opleiding is geldt een hogere beloning dan wanneer dit minimaal een art. 3 wet BIG opleiding is. Dit betekent dat de vrijgevestigd psychiater voor patiënten uit categorie b als indicerend regiebehandelaar het hogere tarief mag rekenen en als coördinerend regiebehandelaar het lagere tarief. Voor categorie c geldt dat de vrijgevestigd psychiater zowel indicerend als coördinerend het hogere tarief mag rekenen. Tot slot geldt voor categorie a het lagere tarief en valt categorie d onder crisiszorg.

Voor vragen over de interpretatie van het LKS kunt u contact opnemen met Zorginstituut Nederland.