Hoe is de Postcodelijst Achterstandsgebieden (opslagwijken) per 2019 samengesteld?

Per 2019 is de Postcodelijst Achterstandsgebieden geactualiseerd.

Situatie tot 2019

Voorheen werd de zorgzwaarte bepaald door middel van vier criteria:

  1. Aandeel inwoners met laag inkomen;
  2. Aandeel niet-westerse allochtonen en Midden- en Oost-Europeanen;
  3. Aandeel niet-actieven (uitkeringsgerechtigden, uitgezonderd AOW);
  4. Mate van bebouwing van de wijk.

Op basis van deze criteria stelde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een postcodelijst op. De onderste 5% van deze postcodes werd aangemerkt als opslagwijken/achterstandswijken.

Situatie per 2019

Omdat deze postcodelijst 6 jaar geleden voor het laatst was geactualiseerd, heeft de NZa besloten te herijken. Aan het zorgveld zijn diverse aspecten en scenario’s voorgelegd. Daardoor is besloten om de criteria 1, 2 en 3 te behouden, maar criterium 4 te schrappen. De criteria waarmee de zorgzwaarte wordt bepaald, zijn nu:

  1. Aandeel inwoners met laag inkomen;
  2. Aandeel niet-westerse allochtonen en Midden- en Oost-Europeanen;
  3. Aandeel niet-actieven (uitkeringsgerechtigden, uitgezonderd AOW);

Dit kunt u ook lezen in onze Circulaire correctie postcodelijst achterstandsgebieden huisartsenzorg en verloskundige zorg (CI/18/27c).

Daarnaast is vastgesteld dat het aantal mensen in een achterstandswijk is gestegen van 900.000 bewoners naar 1,5 miljoen bewoners. Dit is ongeveer 8% van de bevolking.

Naast de actualisatie van de postcodelijst, is deze ook nauwkeuriger geworden. Door nauwkeurige gegevens kon een postcodelijst met 6 tekens (0123AA) gemaakt worden, in plaats van de oorspronkelijke 4 (0123) of 5 (0123A).

U vindt de Postcodelijst Achterstandsgebieden als bijlage bij de Tariefbeschikking Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019 (TB/REG-19619-03).

De Postcodelijst Achterstandsgebieden is voor de huisartsenzorg en voor de verloskundige zorg hetzelfde.