Welke wijzigingen zijn er in de regelgeving van wijkverpleging voor 2020?

Per 2020 gelden de volgende wijzigingen voor wijkverpleging (Zvw):

De definitie van een uur directe zorgverlening is uitgebreid met het begrip verplaatste directe contacttijd

In de Handreiking registratiestandaard ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’ van 20 december 2018 is door partijen vastgelegd dat voor de zorg die kan worden gezien als (verplaatste) cliëntgebonden afstemming ook geldt ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’. Hiertoe is besloten om te voorkomen dat op dit onderdeel regelmatig administratief gecorrigeerd moet worden en inefficiënt werken in stand blijft.

Met het opnemen van het begrip verplaatste directe contacttijd kan de cliëntgebonden afstemming, die normaliter bij de patiënt plaatsvindt – maar om efficiëntieredenen of om te voorkomen dat de wijkverpleegkundige te laat komt bij de volgende cliënt wordt verplaatst naar kantoor of een andere locatie – in rekening  worden gebracht.

Een nieuwe, aparte prestatie voor de inzet van thuiszorgtechnologie is toegevoegd aan de beleidsregel

Deze prestatie vervangt de oude prestaties voor beeldschermtechnologie en farmaceutische telezorg, en wordt breder omschreven, waardoor ook andere vormen van thuiszorgtechnologie onder de prestatie kunnen vallen. Hiermee komen we tegemoet aan de afspraak in het Hoofdlijnenakkoord van de wijkverpleging om de inzet van thuiszorgtechnologie binnen de wijkverpleging een boost te geven en belemmeringen in de bekostiging weg te nemen. Ook komen we hiermee tegemoet aan de brief Signalering: e-health en De juiste zorg op de juiste plek van de NZa aan VWS van 4 februari 2019, waarin we hebben toegezegd om met de veldpartijen te onderzoeken welke aanpassing van de regels in wijkverpleging per 2020 het implementeren en opschalen van thuiszorgtechnologie via bekostiging kan stimuleren.

De registratieverplichting bij onderlinge dienstverlening is verduidelijkt

In de regeling is onder de registratieverplichtingen expliciet gemaakt dat in het kader van onderlinge dienstverlening de opdrachtgevende zorgaanbieder verantwoordelijk is dat de uitvoerende zorgaanbieder beschikt over een volledige, juiste en actuele administratie met betrekking tot de door de uitvoerende zorgaanbieder geleverde zorg.