Welke wijzigingen zijn er binnen de ambulancezorg voor 2021?

De wijzigingen voor het beleid 2021 ten opzichte van de Beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2020 zijn als volgt:

Beleidswijzigingen

  • De Tijdelijke wet ambulancezorg wordt met ingang van 1 januari 2021 vervangen door de Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wazv). In de beleidsregel voor 2021 is de terminologie van de Wazv aangehouden.
  • Met de inwerkingtreding van de Wazv komt ambulancezorg met psychiatrische hulpverlening onder de verantwoordelijkheid van de RAV te vallen. De NZa stelt dit jaar geen nieuwe prestatie(s) met tarieven op voor dit ambulancevervoer. De bestaande prestaties spoedeisende en niet-spoedeisende ambulancezorg kunnen worden gebruikt voor de ritten met psychiatrische hulpverlening.
  • In de beleidsregel (en in de tariefbeschikking) is de prestatie onderlinge dienstverlening opgenomen. Deze prestatie brengt de onderaannemer bij de RAV. Er is een vrij tarief gekoppeld aan de prestatie onderlinge dienstverlening. Een vrij tarief betekent dat het de RAV en onderaannemer vrij staat onderling een tariefafspraak te maken voor de te leveren diensten. De RAV blijft bij onderaannemerschap verantwoordelijk en brengt (afhankelijk van de soort rit) een prestatie met vast tarief in rekening bij de instelling of de zorgverzekeraar.

Geactualiseerd referentiekader spreiding en beschikbaarheid 2020

In oktober 2020 heeft het RIVM het Referentiekader 2020 aangeboden aan VWS. Het referentiekader is op een aantal punten aangepast: het gaat nu uit van een dubbele dekkingsgraad van 70%. Ook is de maximale bezettingsgraad per standplaats 60% geworden. Daarnaast is de productie toegenomen. Dit alles samen leidt tot een verhoging van het aantal benodigde diensten met 317 naar 9.307.

Resultaat kostenonderzoek loonkosten ambulancezorg

Afgelopen jaar heeft de NZa in samenwerking met Ambulancezorg Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en een aantal experts vanuit de RAV’s een onderzoek uitgevoerd naar de loonnormbedragen voor de rijdende dienst. Een nadere toelichting en van dit onderzoek kunt u lezen in het Verantwoordingsdocument.

De gegevens uit het kostenonderzoek en de nieuwe cao 2021 hebben geleid tot nieuwe loonnormbedragen voor de beleidsregel 2021. Deze bedragen zijn opgenomen in de beleidsregel 2021. In deze bedragen is voor de werkgeverslasten nog geen rekening gehouden met de werkgeverslasten 2021, omdat deze percentages nog niet allemaal bekend waren op het moment van vaststellen van de regelgeving. 


Voor de loonkostencomponenten zal verder geen indexatie meer worden toegepast, omdat deze immers al op prijspeil 2021 zijn. Dit wordt ook toegelicht in hoofdstuk 8 van de Beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2021 (BR/REG-21142). 

Aanpassing budgetpost overige loonkosten en initiële scholing

De posten overige loonkosten en initiële scholing zijn vanaf 2021 als aparte posten opgenomen in de beleidsregel. Dit komt omdat er mogelijk verwarring kon ontstaan tussen de kosten die vallen onder de post overige kosten en de post initiële scholing. Door deze aanpassing is de post en het bedrag voor initiële scholing vanaf 2021 apart weergegeven en kunnen partijen hier apart afspraken over maken.

Aanpassing budgetpost loonkostencomponent meldkamercentralisten

Voorheen werden de loonkosten van de meldkamercentralist berekend aan de hand van een bedrag per melding. Met ingang van 2021 worden deze bekostigd middels een bedrag per dienst, analoog aan de rijdende dienst. We maken onderscheid tussen de verpleegkundig en niet-verpleegkundig centralist. Deze verandering is gebaseerd op het net afgeronde kostenonderzoek meldkamer ambulance. Een nadere toelichting en van dit onderzoek kunt u lezen in het Verantwoordingsdocument.