Update dbc-pakket medisch-specialistische zorg 2023

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de release van het dbc-pakket voor de medisch-specialistische zorg beschikbaar gesteld. Per 1 januari 2023 voeren wij diverse wijzigingen door om de bekostiging up-to-date te houden. Een aantal aanpassingen stimuleren de beweging naar passende zorg. Daarnaast zijn de tarieven herijkt.

Beeld: ©ISK

De release bevat een aantal aanpassingen voor het ondersteunen van verschuiving van zorg, van kliniek naar dagverpleging, polikliniek en thuissituatie. Verder komen er meer mogelijkheden voor palliatieve zorg en vermindering van administratieve lasten voor plastische chirurgie.

Juiste zorg op de juiste plek

Om de gewenste verschuiving van zorg te ondersteunen, hebben we een aanpassing gemaakt voor intercollegiaal consult en medebehandeling. In de regeling medisch-specialistische zorg (NR) zijn twee verblijfsvormen voor intercollegiaal consult en medebehandeling toegevoegd en is een aantal andere artikelen op deze wijziging aangepast. Het gaat om intensieve niet-electieve en langdurige kindergeneeskundige zorg met thuisovernachting en langdurige observatie zonder overnachting en dagverpleging. Ook voor palliatieve zorg is er een verduidelijking in onze regelgeving opgenomen voor een consult door een lid van het team palliatieve zorg, deze zorg kan ook plaatsvinden binnen dagverpleging en langdurige observatie.

Verminderen administratiedruk

Bij het specialisme plastische chirurgie speelt het typeren van de zorgvraag geen rol bij de afleiding naar dbc-zorgproducten en wordt als administratieve last ervaren. Deze regel is geschrapt omdat we het belangrijk vinden om administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Het niet langer hoeven vastleggen van de zorgvraagtypering helpt daarbij.

Tarieven

Voor 2023 zijn de tarieven breed herijkt, dit is sinds 2017 niet meer gebeurd. In verband met de coronapandemie zijn er in 2020 en 2021 geen kostprijzen uitgevraagd. Door de brede herijking nu, verzekeren we ons van passende tarieven voor de komende periode. Er zijn een aantal zorgproductgroepen uitgezonderd van de brede herijking omdat deze in het geheel zijn gewijzigd, omdat er aparte trajecten voor waren of nog lopen.

Op totaal niveau is het effect van de herijking zeer beperkt, de tarieven dalen gemiddeld met 0,05%. Deze herijking is exclusief de jaarlijkse stijging vanwege de indexatie. Per saldo stijgen de tarieven voor de medisch-specialistische zorg in 2023 licht ten opzichte van 2022. Op het niveau van zorgproductgroepen of individuele prestaties zijn er uiteraard ook veranderingen. De tariefherijking is uitgebreid afgestemd met partijen.