Prestatie voor corona-meerkosten curatieve en forensische zorg in 2022 verlengd

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de prestatie voor corona-meerkosten in de curatieve en forensische zorg met een jaar verlengd. Hierdoor hebben zorgaanbieders ook in 2022 een betaaltitel om corona-gerelateerde meerkosten in rekening te brengen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 31 januari 2022 de aanwijzing aan de NZa verstrekt waarmee verlenging van de meerkostenprestatie mogelijk werd.

Beeld: ©SSK

In 2020 en 2021 bestond ook al regelgeving waarmee zorgaanbieders die binnen de curatieve en forensische zorg actief zijn, gebruik konden maken van een prestatie voor corona-meerkosten. Maar de geldigheid van die regelgeving is op 1 januari 2022 geëindigd. De meerkostenprestatie wordt nu dus voor het jaar 2022 verlengd. 

Aparte prestatie voor corona-meerkosten

De NZa heeft op 8 februari 2022 een nieuwe beleidsregel, nadere regel en prestatie- en tariefbeschikking vastgesteld. Hierin is onder andere uitgewerkt welke voorwaarden er gelden bij gebruik van de meerkostenprestatie. De nieuwe meerkostenprestatie kan al vanaf 1 januari 2022 worden gebruikt. Daarom hebben we deze regelgeving met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2022 vastgesteld.  

Zorgaanbieders kunnen met deze prestatie meerkosten declareren die bijvoorbeeld samenhangen met extra persoonlijke beschermingsmiddelen, coronazorg aan patiënten in ziekenhuizen, de inhuur van extra personeel om zorg te continueren bij extra hoog ziekteverzuim veroorzaakt door corona, of het organiseren van een nieuwe vaccinatieronde. Maar ook kan sprake zijn van meerkosten die optreden doordat zorgaanbieders beddencapaciteit beschikbaar moeten houden (leegstand) om plotselinge stijgingen van het aantal opnamen op te kunnen vangen. Het gaat altijd om kosten die niet op andere wijze kunnen worden gedeclareerd.

De meerkostenprestatie 2022 is primair een algemene betaaltitel. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders spreken vervolgens met elkaar af welke kosten daadwerkelijk voor vergoeding in aanmerking komen en tegen welk bedrag. Zij leggen deze afspraken schriftelijk vast.

Geen continuïteitsbijdrage meer

In 2020 en 2021 gold naast de meerkostenprestatie een prestatie ‘continuïteitsbijdrage’. Deze continuïteitsbijdrage bood zorgaanbieders financiële compensatie voor onvermijdbare kosten in verband met acute omzetverliezen als gevolg van de uitbraak van de coronapandemie. De minister van VWS heeft besloten deze prestatie niet te verlengen. Met name in het eerste jaar van de coronapandemie is deze prestatie van betekenis geweest. In 2022, het derde jaar van de pandemie, is er volgens de minister niet langer noodzaak om de continuïteitbijdrage te laten voortbestaan.