Toegang tot langdurige zorg; wat verwachten we van zorgkantoren?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft handvatten gepubliceerd voor zorgkantoren om invulling te geven aan hun uitvoering van de zorgplicht. Die zorgplicht is een belangrijke voorwaarde in het stelsel voor langdurige zorg om te waarborgen dat mensen op tijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Vooral gezien de oplopende personeelstekorten en de vergrijzing is het belangrijk dat zorgkantoren ook hun rol pakken in het toekomstbestendig organiseren van de ouderenzorg.

We verwachten dat zorgkantoren zich actief opstellen om te zorgen dat cliënten voldoende kwalitatief goede zorg kunnen krijgen. In deze handvaten komen wij ook op deze rol terug. Zo moeten zij een goed beeld hebben welke zorg in hun regio nodig is, daar afspraken over maken met zorgaanbieders, gemeenten en andere instanties. En tijdig aan de bel trekken bij de NZa, VWS en andere instanties als zij de problemen niet alleen kunnen oplossen op het gebied van zorgplicht.

In de Wet langdurige zorg (Wlz) is een zorgplicht voor Wlz-uitvoerders en zorgkantoren opgenomen. Die zorgplicht is een belangrijke voorwaarde in het stelsel voor langdurige zorg om te waarborgen dat de verzekerde de zorg krijgt die hij nodig heeft en waar hij recht op heeft. Deze handvatten geven richting aan de verwachtingen die de NZa heeft bij de uitvoering van de zorgplicht door zorgkantoren. We hebben vergelijkbare handvatten vorig jaar ook al gepubliceerd voor zorgverzekeraars.

Niet alleen verantwoordelijkheid zorgkantoor

Het realiseren van goede, toegankelijke en betaalbare zorg kan het zorgkantoor niet alleen. Ook andere partijen hebben een verantwoordelijkheid. Zo zijn zorgaanbieders verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke zorg aan de cliënt. Ook moeten zij het zorgkantoor op tijd van de juiste en betrouwbare informatie voorzien. Daarnaast is het zorgkantoor afhankelijk van andere inkopers, zoals gemeenten en zorgverzekeraars, bij de uitvoering van de zorgplicht.