Waarschuwing voor EUCARE om overtreding regels zorginkoopproces

De NZa geeft zorgverzekeraar EUCARE een waarschuwing omdat zij wijzigingen in het zorginkoopbeleid niet volgens de Regeling Transparantie zorginkoopproces bekend heeft gemaakt. EUCARE handelde niet volgens de regels bij de inkoop van verpleging en verzorging. Het is de eerste keer dat de NZa bij EUCARE een dergelijke overtreding constateert en daarom legt de NZa een waarschuwing op. Als in de komende twee jaar blijkt dat ze de regeling voor dezelfde zorgvorm nogmaals niet naleven kan de NZa zwaardere maatregelen treffen.

Beeld: ©ISK

Zorgverzekeraars zijn verplicht om uiterlijk op 1 april het zorginkoopbeleid voor het komende jaar te publiceren. EUCARE overtrad de transparantieregels zorginkoopproces omdat er in het inkoopbeleid niets was opgenomen over het maatwerkproces wat voor sommige zorgaanbieders van toepassing kan zijn. Binnen het maatwerkproces kunnen de data die EUCARE hanteert voor het indienen van voorstellen afwijken van de genoemde data in de planning. De planning in het inkoopbeleid geeft daarom onterecht het beeld dat de genoemde data van toepassing zijn op het gehele inkoopproces en voor alle zorgaanbieders. Hierdoor was voor zorgaanbieders voor wie het maatwerkproces gold onvoldoende inzichtelijk wat de belangrijke momenten in het contracteerproces zijn, wanneer deze plaatsvinden en welke reactietermijnen er gelden.

Voor zorgaanbieders is het van belang te weten welke stappen wanneer worden gezet in het zorginkoopproces zodat zij hierop kunnen anticiperen. EUCARE heeft het inkoopbeleid voor 2022 inmiddels aangepast.

Waarom publicatie?

Door de waarschuwing te publiceren willen wij burgers, zorgaanbieders en andere zorgverzekeraars informeren. De NZa hecht veel waarde aan een soepel verloop van het zorginkoopproces. Een inzichtelijk proces komt de verstandhouding tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders ten goede en een gezonde relatie is cruciaal voor een goede werking van de zorgmarkt.