Tekort langdurige zorg loopt dit jaar op naar 159 miljoen

Het bedrag dat is gereserveerd voor de langdurige zorg is naar verwachting € 159 miljoen te laag. Dat blijkt uit de brief over de benutting van het budgettair kader Wet langdurige zorg 2021 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa rapporteert op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport periodiek over de toereikendheid van het budgettair kader.

©SSK

Ondanks corona kwam in het voorjaar de vraag naar Wlz-zorg weer op gang. In mei heeft de minister vanwege de oplopende kosten al € 452 miljoen extra toegekend voor de langdurige zorg, maar dat is volgens deze nieuwe berekeningen van de NZa niet genoeg. Na de corona-uitbraak in 2020 stelden mensen een opname in het verpleeghuis uit. We zien in 2021 dat steeds meer mensen die stap wel weer zetten en dat het aantal indicaties dat recht geeft op een plek in het verpleeghuis sterker toeneemt dan verwacht. Dit leidt tot een verwacht tekort van € 98 miljoen.

Daarnaast stromen meer patiënten dan verwacht met een psychische stoornis in in de langdurige zorg. Deze zorg viel vorig jaar nog niet onder de Wet langdurige zorg. Voor deze zorg verwachten we een tekort van € 61 miljoen omdat opnieuw meer mensen dan verwacht een indicatie aanvragen. Bij elkaar verwachten we dus een tekort van € 159 miljoen.

We benadrukken dat de prognoses met onzekerheid zijn omgeven. Dit wordt in de eerste plaats veroorzaakt door de corona-pandemie. Op dit moment is in de data die wij gebruiken herstel zichtbaar van de corona-golf die rond de jaarwisseling heeft plaatsgevonden. Echter, het effect van corona op de rest van 2021 blijft lastig in te schatten. Bovendien beschikken wij nog niet over de vergoeding voor doorlopende kosten van aanbieders waar leegstand is in 2021.

Daarnaast heeft het CIZ vanwege het grote aantal aanvragen voor ggz-cliënten vertraging opgelopen bij het beoordelen van indicatie-aanvragen. Dit betekent dat de toename van het aantal indicaties in werkelijkheid nog groter kan zijn, wanneer de vertraging wordt ingehaald.