NZa publiceert update dbc-pakket medisch-specialistische zorg 2022

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de b-release van het dbc-pakket voor de medisch-specialistische zorg beschikbaar gesteld. Per 1 januari 2022 voeren wij een aantal wijzigingen door om passende zorg te stimuleren en aan te sluiten bij positieve ontwikkelingen in de praktijk. Zo wordt de registratie van een intercollegiaal consult en medebehandeling op afstand structureel toegestaan. Ook introduceren we overige zorgproducten (ozp’s) om de toepassing van de innovatieve perfusietechniek bij lever- en longtransplantaties mogelijk te maken. Daarnaast maken we de financiering van voorlichting over de 13-wekenecho bij zwangere vrouwen mogelijk, en hebben we prestaties ontwikkeld voor de operatie percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED). Er zijn slechts beperkte wijzigingen in de tarieven.

©SSK

Digitaal waar het kan

Bij een intercollegiaal consult en medehandeling verloopt het contact met de patiënt in principe face-to-face. Als het medisch verantwoord en noodzakelijk is, bijvoorbeeld als er sprake is van infectierisico’s, kan het contact ook op afstand plaatsvinden. In 2020 en 2021 was dit vanwege de corona-uitbraak al tijdelijk toegestaan. Met de wijziging wordt de registratie van een intercollegiaal consult en medebehandeling op afstand nu structureel mogelijk.

Ruimte voor innovatie

De toepassing van perfusietechnieken bij de transplantatie van lever- en/of longen is van grote waarde voor het verbeteren van de conditie van deze organen. De kans op een succesvolle transplantatie wordt daarmee vergroot. Deze procedures maakten geen deel uit van de bekostigingssystematiek. We introduceren nu overige zorgproducten (ozp’s) om deze innovatieve techniek te bekostigen.

13-wekenecho

Sinds 1 september 2021 krijgen alle zwangere vrouwen een vrijblijvende 13-wekenecho aangeboden als onderdeel van een nieuw bevolkingsonderzoek. Om zwangere vrouwen hierop te wijzen is goede voorlichting nodig. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de NZa gevraagd om deze counseling per 1 augustus 2021 in de bekostiging mogelijk te maken. Deze wijziging hiervoor wordt per 1 januari 2022 ingevoerd. Om voor de tussenliggende periode (van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021) te compenseren, geldt er een opslag op het tarief in 2022. Per 2023 verdwijnt deze opslag.

Aanspraak PTED

In november 2020 is de operatie PTED vanuit de voorwaardelijke toelating definitief aan het basispakket toegevoegd door Zorginstituut Nederland. Wij hebben nu passende prestaties ontwikkeld voor deze behandeling van lage rughernia en uitstralende beenpijn. Tot aan de introductie van deze tarieven op 1 januari 2022 mogen de prestaties voorwaardelijke toelating worden gebruikt.

Tarieven

Er zijn slechts beperkte wijzigingen in de tarieven. We hebben correcties doorgevoerd op de tarieven van stamceltransplantaties en infertiliteit. Daarnaast hebben we een kleine aanpassing gedaan voor vijf dbc-producten en drie tarieven binnen de zorgproductgroep complex chronisch falen.

Naar onze regelgeving