Brede belangstelling voor ontwikkeling sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz

Dat blijkt uit de openbare consultatie die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) afgelopen mei heeft gehouden. Ruim 300 zorgprofessionals en beleidsmakers dachten met ons mee over een sectoroverstijgende betaaltitel. Onze dank hiervoor is groot. De vele positieve reacties uit de praktijk zijn een belangrijk signaal voor ons. De gezamenlijke betaaltitel faciliteert en stimuleert samenwerking doordat zorgaanbieders, zorgkantoren en zorgverzekeraars die werken in verschillende domeinen of sectoren, makkelijker afspraken kunnen maken over maatwerk in de regio. Wij zijn daarom positief over de ontwikkeling van deze sectoroverstijgende betaaltitel. Dat schrijven we in een brief aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Beeld: ©Ssk

Uit de consultatie is gebleken dat 80% van de respondenten positief tegenover een sectoroverstijgende betaaltitel staat. Slechts 4% van de respondenten antwoordde hier negatief op. 16% van de respondenten beantwoordde deze vraag met ‘misschien’. Wij ontvingen veel voorbeelden van mogelijkheden en aandachtspunten. We gaan deze waardevolle reacties gebruiken bij de verdere ontwikkeling van een sectoroverstijgende betaaltitel, en nemen deze input ook mee in onze activiteiten rondom passende zorg.

Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de NZa, over de meerwaarde van een sectoroverstijgende betaaltitel: 

We zien dat de openbare consultatie duidelijk een snaar heeft geraakt in het zorgveld. In de vele reacties, van individuele zorgverleners maar ook van koepelorganisaties, staat de patiënt opvallend vaak centraal. Daar is het ons precies om te doen. De sectoroverstijgende betaaltitel is een instrument dat kan bijdragen aan het beter organiseren van de zorg met en rondom de patiënt.

Meer ruimte voor samenwerken tussen sectoren en domeinen

Op dit moment hebben zorgaanbieders niet altijd dezelfde (financiële) belangen, waardoor samenwerking soms moeizaam van de grond komt. Terwijl we steeds meer noodzaak zien tot samenwerking tussen zorgverleners en aanbieders en het daadwerkelijk organiseren van zorg rondom de patiënt. Met een sectoroverstijgende betaaltitel verandert dit. Het doel is dat samen zorg leveren makkelijker of interessanter wordt. Het maakt daarbij niet uit of de zorg vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (of beiden) wordt geleverd. Wij verwachten dat deze betaaltitel een waardevolle extra optie is naast de reguliere bekostiging, en zal helpen bij regionale oplossingen, vernieuwende werkwijzen en/of het anders organiseren van zorg.

Passende zorg

Met de brief over de sectoroverstijgende betaaltitel geven we invulling aan één van de acties uit het advies 'Samenwerken aan passende zorg; de toekomst is nú' dat wij samen met Zorginstituut Nederland aan het ministerie van VWS hebben gestuurd. We kijken uit naar de verdere samenwerking met het ministerie van VWS, het zorgveld, zorgverzekeraars en zorgkantoren om de verkeerde prikkels en belemmerende schotten in de bekostiging van de zorg aan te pakken. 

Er zal nog veel werk verzet moeten worden om tot een sectoroverstijgende betaaltitel te kunnen komen. We zien uitdagingen in de manier waarop de financiering van zorg nu geregeld en vastgelegd is, en in de manier waarop zorgverlening nu georganiseerd is. Wij denken dat een uitvoeringstoets de meest voor de hand liggende eerste stap vooruit is. Het invullen van de randvoorwaarden en een nader onderzoek is belangrijk om recht te doen aan de vele positieve reacties uit het veld. Mocht u na het lezen van de brief vragen hebben, dan kunt u deze mailen aan Iris van Stel, via istel@nza.nl.