Regels 2022 gepubliceerd voor eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

De Nederlandse Zorgautoriteit publiceert vandaag de regelgeving voor 2022 voor het eerstelijnsverblijf (elv) en de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp). Daarin zitten ook herijkte tarieven voor een aantal prestaties binnen de gzsp. Het elv en de gzsp richten zich met name op zorg aan kwetsbare groepen, zoals ouderen met multiproblematiek, mensen met neurologische aandoeningen, niet aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking.

Onnodige ziekenhuisopname voorkomen

©SSK

In de nieuwe beleidsregel gzsp is onder meer een nieuwe prestatie toegevoegd: onderzoek voor toegang tot geriatrische revalidatiezorg (grz). Zorginstituut Nederland heeft in maart 2020 namelijk besloten dat de specialist ouderengeneeskunde door middel van een geriatrisch assessment ook een indicatie voor toegang tot de grz kan stellen. Voorheen moest de patiënt voor het afnemen van het geriatrisch assessment worden opgenomen in het ziekenhuis.

Dit geldt voor zowel mensen die thuis wonen als mensen die vanuit een instelling voor eerstelijnsverblijf worden opgenomen in een instelling voor geriatrische revalidatiezorg. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van passende zorg en de juiste zorg op de juiste plek.

Begrijpelijker

Ook is in de beleidsregel elv een tekstuele verbeterslag gemaakt. Veel passages zijn beknopter opgeschreven of samengevoegd met andere passages. In zowel de regelgeving elv als gzsp zijn zorgprestaties waar mogelijk aangepast naar consumentvriendelijke prestatieomschrijvingen, in overleg met de Patiëntenfederatie Nederland.

Kostenonderzoek en nieuwe tarieven

Daarnaast herijken we op basis van een kostenonderzoek voor 2022 de tarieven voor ‘zorg in een groep’ en ‘zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg)’. Het gaat daarbij zowel om de prestaties voor zorg in een groep binnen de gzsp (Zvw) als de identieke, extramurale prestaties binnen de Wet langdurige zorg (vanuit het meervoudige pakket thuis). Voor de prestaties voor zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking is de declaratie eenheid aangescherpt met de overheveling naar de Zvw, waardoor de tarieven met terugwerkende kracht herijkt worden per 1 januari 2021.

We roepen zorgverzekeraars en zorgaanbieders op om de uitkomsten van dit onderzoek te gebruiken om inhoudelijk onderbouwde afspraken te maken in de contractering. In de eerder dit jaar verschenen Monitor contractering gzsp 2021 hebben we ook een aantal verbetersuggesties geformuleerd voor de contractering van gzsp binnen de Zorgverzekeringswet. Daarnaast hebben we daar benadrukt en benadrukken we nu opnieuw dat het voor verdere doorontwikkeling van de gzsp belangrijk is dat er meer inzicht komt in de inhoud en kwaliteit van gzsp.