Integrale vergelijking: bouwen aan toekomstbestendige verpleeghuiszorg

Sinds tweeënhalf jaar werkt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan een nieuwe bekostigingsmethodiek voor de verpleeghuiszorg, de integrale vergelijking. Dit is een evolutionair proces dat we samen met betrokkenen uit de praktijk vormgeven. Op dinsdag 29 juni organiseerden we, in het kader van de doorontwikkeling van de integrale vergelijking, een themabijeenkomst. Hierbij waren ruim 90 deelnemers aanwezig. Ook denkt er sinds eind 2018  een sponsorgroep met een eigen kijk op de zorg, op uitnodiging van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mee over een toekomstbestendige bekostiging van de verpleeghuiszorg.

©SSK

De integrale vergelijking is een methode waarbij we verpleeghuizen met elkaar vergelijken om tot een beter passende bekostiging te komen. Het doel is drieledig: het leveren van zorg volgens het kwaliteitskader bereikbaar maken voor alle zorgaanbieders, een bekostiging die de sector als geheel ondersteunt en stimuleert om doelmatig te werken, én inzicht in verschillen tussen zorgaanbieders om van elkaar te leren en jezelf te kunnen verbeteren. Hierbij is het streven dat alle verpleeghuizen, ongeacht hun omstandigheden, dezelfde goede zorg kunnen leveren, nu en in de toekomst.

Visie van de sponsorgroep verpleeghuiszorg

De sponsorgroep heeft in 2018 het initiatief genomen om een beweging te starten. De integrale vergelijking is onderdeel van deze brede beweging. In dit artikel reflecteren de leden op de gemaakte stappen en zetten dit in perspectief. De sponsorgroep bestaat uit Carin Gaemers (schrijver, onderzoeker en columnist bij Skipr), Karin Leferink (bestuurder van zorgorganisatie IJsselheem), Caro Verlaan (senior manager Langdurige zorg van zorgkantoor CZ), Jan Hamers (hoogleraar Ouderenzorg aan de Universiteit Maastricht) en Martijn van Eckeveld (manager Langdurige zorg van de NZa). Ze delen ook hun gedachten over de integrale vergelijking en het proces daarom heen. “De integrale vergelijking is op dit moment het meest kansrijke model”, concludeert Carin Gaemers: “Misschien komt er een beter model op ons pad, maar dat is nog niet gevonden. De beste manier om tot dat betere model te komen, is testen met het model dat je hebt. Iedereen die ooit iets goeds heeft uitgevonden, heeft daarvoor vijftien andere ideeën weggegooid.”

Themabijeenkomst ‘handvatten leren en verbeteren’

Eind 2020 is een advies opgeleverd aan de minister van VWS om de integrale vergelijking in 2021 verder door te ontwikkelen. Als onderdeel van deze doorontwikkeling worden verschillende themabijeenkomsten voor de verpleeghuissector georganiseerd om hen te informeren en te laten meedenken bij de doorontwikkeling van de integrale vergelijking op de verschillende thema’s.

Dinsdag 29 juni vond de eerste themabijeenkomst “Handvatten leren en verbeteren” plaats. Dit traject is gestart omdat er vanuit de sector behoefte was aan meer uitleg en gesprek over de praktische toepassing van de resultaten van de integrale vergelijking. Tijdens de bijeenkomst heeft strategisch adviesbureau SiRM de eerste resultaten van hun onderzoek naar handvatten voor leren en verbeteren en de inkoopdialoog aan de deelnemers gepresenteerd. Het was een zeer interactieve bijeenkomst.

SiRM zal tijdens een volgende themabijeenkomst in oktober de eindresultaten van hun onderzoek delen. Naast dit thema worden ook voor andere thema’s van de doorontwikkeling in het najaar bijeenkomsten georganiseerd. Geïnteresseerden zullen we te zijner tijd informeren over hoe zij zich kunnen aanmelden. Voor data en meer informatie kunt u terecht op deze webpagina.