Passende zorg voor kwetsbare patiënten thuis: benut de mogelijkheden van gzsp

Voor kwetsbare patiënten die thuis wonen, is er specialistische zorg aan huis beschikbaar: de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp). Deze zorg wordt bijvoorbeeld geboden door de specialist ouderengeneeskunde, de arts verstandelijk gehandicaptenzorg of de gedragswetenschapper. Uit de monitor van de NZa blijkt dat de inkoop van deze zorg op gang komt, maar zien we ook punten die beter kunnen in de volgende jaren.

Beeld: ©Ssk

Ruimte voor verbetering in de zorginkoop

We zien dat de inkoop en contractering van gzsp voor zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders nieuw was. Dit leverde een aantal discussiepunten op, voornamelijk over de voorwaarden die een zorgverzekeraar stelt bij het aangaan van een contract. In de Monitor contractering gzsp 2021 benoemen we verschillende mogelijkheden om de inkoop van gzsp te verbeteren. 

We zien voor de komende jaren vooral kansen om gzsp meer in samenhang te leveren met zorgaanbieders uit andere zorgsectoren. Hiervoor is meer bekendheid nodig van de inhoud van deze zorg bij patiënten en hun mantelzorgers, maar ook bij andere zorgaanbieders, verwijzers en zorgverzekeraars. Gzsp moet ook meer opgenomen worden in de regioplannen. Tenslotte zou het helpen als zorgverzekeraars gzsp in samenhang met andere zorgvormen inkopen en meenemen bij de ontwikkeling van (regionale) samenwerking.

Personeelstekorten belemmeren goede positionering gzsp

Om gzsp beter te positioneren in de eerstelijnszorg, zijn voldoende beschikbare zorgverleners nodig. Op dit moment zijn er tekorten aan onder andere specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en gz-psychologen. Dit speelt zowel in de regio als op landelijk niveau. 

Aanbevelingen voor acties

In 2021 moeten partijen gezamenlijk in de gaten houden of patiënten die in zorg waren tijdens de subsidieregeling, hun zorg kunnen blijven ontvangen. Om het contracteerproces voor 2022 vloeiender te laten verlopen, raden we aan om hier op tijd mee te starten.

Om de ambitie van gzsp waar te maken, is het daarnaast nodig dat:

  • bij de contractering meer afspraken worden gemaakt over de samenwerking met andere aanbieders en andere vormen van zorg;
  • meer inzicht in de inhoud en kwaliteit van gzsp beschikbaar komt;
  • beter bekend wordt wat gzsp inhoudt;
  • er een aanpak komt voor het arbeidsmarkttekort in de gzsp.

Passende zorg

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen wordt sinds 2020 structureel gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Daarvoor was deze zorg onderdeel van een tijdelijke subsidieregeling. Het doel van gzsp is om passende zorg te bieden aan kwetsbare patiënten die thuis wonen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld ziekenhuisopnames of langdurig verblijf in een Wlz-instelling voorkomen of uitgesteld worden. Samenwerking met andere zorgverleners zoals de huisarts, wijkverpleegkundige en de apotheker, is hierbij cruciaal. Voor meer informatie over passende zorg, lees ook het rapport Samenwerken aan passende zorg, de toekomst is nu.