Geef uw mening over een nieuwe sectoroverstijgende betaaltitel voor de zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit vraagt zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren om te reageren op onze openbare consultatie over een sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz. Hiermee kunnen zij afspraken maken over nieuwe (regionale) initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere betaaltitels. Wij verwachten dat dit kan bijdragen aan meer passende zorg voor patiënten. Reageren kan tot en met 31 mei 2021, zie de vragenlijst.

Beeld: ©Ssk

Meer ruimte voor samenwerken tussen sectoren en domeinen

Met de sectoroverstijgende betaaltitel bieden wij partijen óver de schotten van de sectoren (bijvoorbeeld fysiotherapie en medisch specialistische zorg) en óver de lijnen van de verschillende wettelijke domeinen (Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg) meer ruimte voor samenwerking en het samen leveren van zorg. Daarnaast geeft het zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren meer flexibiliteit en initiatief, wat naar verwachting leidt tot betere zorg voor de patiënt. We denken dat met een sectoroverstijgende betaaltitel meer ruimte ontstaat om zorg over de lijnen en schotten heen te organiseren en te betalen. Meer informatie over het voorstel vind u in de informatiekaart 'Sectoroverstijgende betaaltitel'.

Sectoroverstijgende bekostiging in de praktijk

De NZa wil op basis van de uitkomsten van de consultatie het ministerie van VWS adviseren over een concreet voorstel om sectoroverstijgende bekostiging mogelijk te maken. We horen daarom graag hoe zorgverleners, vertegenwoordigers van patiënten en zorginkopers denken over de invoering van zo’n sectoroverstijgende betaaltitel. Wij nodigen ook branche- en beroepsorganisaties en zorgondernemers uit om te reageren. Om deze betaaltitel mogelijk te maken, zijn naar verwachting ook wijzigingen nodig in de wet- en regelgeving voor de Zvw en Wlz. We horen graag uit de praktijk welke aanpassingen nodig zijn. 

Extra optie naast de reguliere bekostiging

We benadrukken dat het gaat om een aanvullende mogelijkheid voor (regionaal) maatwerk naast de reguliere bekostiging. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren mogen er gebruik van maken, maar hoeven dat niet. Als partijen ervoor kiezen gebruik te maken van de aanvullende mogelijkheid, komt de mogelijkheid in plaats van de reguliere bekostiging. Enkele sectoren, zoals de huisartsenzorg,  fysiotherapie en medisch specialistische zorg, kennen inmiddels deze vrijheid om samen met de zorgverzekeraar een (facultatieve) maatwerkprestatie overeen te komen. Die mogelijkheid is in die gevallen nog wel beperkt tot één zorgsector maar heeft al wel geleid tot mooie initiatieven.

Met deze verkenning gaan we daarin een stap verder, door ook de verbinding te maken tussen verschillende domeinen en/of zorgsectoren. De zorg voor een patiënt houdt namelijk niet op bij de grens van één sector of domein en vraagt om meer integrale zorg (en dus ook bekostiging). Zie voor meer informatie ook ons advies 'Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nu'.

We roepen een ieder die werkzaam is in, of betrokken is bij de zorg op om te reageren op onze openbare consultatie. Uw reactie is waardevolle input voor ons advies aan het ministerie van VWS.