NZa werkt nieuw model voor bekostiging verpleeghuizen verder uit

De NZa presenteert vandaag het advies Integrale vergelijking verpleeghuiszorg. In dit advies beschrijven we de ervaringen van het afgelopen jaar bij de ontwikkeling van een nieuw model voor bekostiging van verpleeghuizen. Uit de eerste ervaringen blijkt dat deze integrale vergelijking verschillen tussen zorgaanbieders laat zien en hen zo kan helpen van elkaar te leren en zich te verbeteren. Maar het model is nog niet robuust genoeg om het toe te passen in de tariefregulering. Daarom stellen we voor de integrale vergelijking verder door te ontwikkelen.

©Ssk

Doelstellingen

De waarde van de integrale vergelijking ligt in het bereiken van drie hoofddoelstellingen. Ten eerste moeten alle zorgaanbieders met het tarief in staat zijn zorg te leveren die voldoet aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, ongeacht de omstandigheden van een aanbieder. Ten tweede moet de bekostiging de sector stimuleren om doelmatig te werken. En ten derde willen we inzicht bieden in verschillen tussen zorgaanbieders, zodat zij van elkaar kunnen leren en zichzelf verbeteren.

Nulmeting

Welke kosten maken verpleeghuizen in vergelijkbare situaties? En welke zorgaanbieder levert zorg op een efficiënte manier? Eind 2019 hebben verpleeghuizen data aangeleverd. Op basis van deze gegevens hebben wij zorgaanbieders met elkaar vergeleken. Verpleeghuizen werden gekoppeld aan zogeheten ‘peers’. Dit zijn verpleeghuizen die vergelijkbare zorg van goede kwaliteit leveren tegen relatief lage kosten. De belangrijkste conclusies zijn dat het model verschillen tussen zorgaanbieders kan laten zien en zo kan bijdragen aan de doelstellingen. Er liggen echter nog verschillende  vraagstukken en daarom is een verdere doorontwikkeling nodig voordat de methode toegepast kan worden in de tariefregulering. 

Verder ontwikkelen

De doorontwikkeling die we voorstellen bestaat uit verschillende onderdelen. We willen samen met de sector handvatten maken voor het leren en verbeteren: hoe kunnen de uitkomsten van de integrale vergelijking gebruikt worden? Hoe maken we het eenvoudig? We onderzoeken hoe we de kwaliteit van de data kunnen verbeteren en bekijken hoe we de administratieve lasten voor aanbieders kunnen verlagen. Ook doen we aanvullende analyses op basis van de gegevens van de nulmeting. We brengen de financiële impact in kaart en gaan inzichten op regionaal niveau brengen.  

Brede visie ouderenzorg

We willen met de integrale vergelijking aansluiten bij bredere ontwikkelingen in de ouderenzorg. De uitdagingen voor de ouderenzorg zijn groot, zoals een toenemende zorgvraag en personeelskrapte. We vinden het belangrijk dat de ouderenzorg daarom integraal benaderd wordt. Dat betekent dat we samen met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en -kantoren de komende tijd onder andere willen werken aan meer preventie: welke (sociale) interventies hebben resultaat en willen we breder toegepast zien en is daarvoor een bredere betaaltitel wenselijk? Het is belangrijk dat de integrale vergelijking en andere trajecten op elkaar aansluiten en elkaar versterken.