NZa: Zorgkantoren, pak meer de verantwoordelijkheid en regie in de regio

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwacht van de zorgkantoren een regisseursrol bij de ontwikkeling van de zorg in hun regio. Zorgkantoren voeren de Wet langdurige zorg (Wlz) nu goed uit, maar er is in de toekomst meer nodig. Zo is er een toenemende druk op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de langdurige zorg. We verwachten dat zorgkantoren hierin meer regie nemen, samenwerken met andere organisaties en de ontwikkelingen verder stimuleren.

Dat moeten zij doen over verschillende wetten heen en in nauw overleg met andere spelers in de zorg. De invloed van zorgkantoren kent grenzen. Zorgkantoren moeten nadrukkelijk aangeven waar die grenzen liggen en waar ondersteuning van andere partijen (rijksoverheid, gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders, toezichthouders) noodzakelijk is om knelpunten op te lossen. Dat schrijven we in het Samenvattend rapport Wlz.

Verbetering

We verwachten dat zorgkantoren de noodzakelijke verbetering in een regio en bij zorgaanbieders realiseren door nog beter de financiële middelen daar in te zetten waar ze het meeste opleveren en deze te gebruiken om de goede ontwikkeling te faciliteren en te stimuleren. Het is belangrijk om over de rolvervulling door zorgkantoren in gesprek te blijven. We merken daarbij op dat we verwachten dat de zorgkantoren hierin wel hun verantwoordelijkheid in het stelsel pakken.  

Rol zorgkantoren

Zorgkantoren hebben een belangrijke maatschappelijke rol in ons zorgstelsel. Zij moeten ervoor zorgen dat mensen met een Wlz-indicatie op tijd passende zorg kunnen krijgen als ze dit nodig hebben, met daarbij aandacht voor hun welzijn. Hiervoor is het nodig dat zorgkantoren voldoende goede passende zorg inkopen en zorgen voor een divers zorgaanbod. Zij moeten bovendien cliënten van goede informatie voorzien en hen waar nodig ondersteunen en bemiddelen naar passende zorg. Zorgkantoren moeten hierbij binnen de kaders van wet- en regelgeving blijven (rechtmatigheid) en hierbij zorgen voor een goede balans tussen kosten, volume en kwaliteit van zorg (doelmatigheid). Wij verwachten van zorgkantoren ook dat als zij tegen belemmeringen aanlopen zij dit tijdig aankaarten en met mogelijke oplossingen komen.

Toezicht NZa

We houden toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) door de Wlz-uitvoerders. Daarbij stellen we prioriteiten en richten we ons op de belangrijkste risico’s en problemen. In 2019/2020 legden we de nadruk op de zorgplicht en de toegankelijkheid van de langdurige zorg, het sturen op kwaliteitsverbetering van verpleeghuiszorg door zorgkantoren en de rechtmatigheid van de Wlz-uitgaven en de organisatie-inrichting en beheerste bedrijfsvoering van zorgkantoren.

De NZa heeft 3 deelrapporten uitgebracht over het toezicht op de zorgkantoren. Dit is ons samenvattende rapport.