NZa roept zorgkantoren op gerichter in te zetten op verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Zorgkantoren hebben de dialoog met verpleeghuizen over de kwaliteit van zorg goed opgepakt. Zij hebben méér inzicht in de kwaliteit van zorg en bespreken de noodzakelijke verbeteringen. De NZa roept zorgkantoren wel op om meer te doen om het geld dat bedoeld is voor de verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg daar in te zetten waar dat tot de meeste verbetering leidt. Dat blijkt uit het rapport 'Sturing op kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg door zorgkantoren'.

Beeld: ©ssk

In de periode 2019-2021 zijn zorgkantoren verantwoordelijk voor de toekenning van kwaliteitsmiddelen aan verpleeghuizen. Het doel is dat eind 2021 alle aanbieders aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg (2017) voldoen. Alle cliënten moeten veilige, persoonsgerichte zorg krijgen in een prettige zorg- en woonomgeving. De NZa is nagegaan hoe de zorgkantoren hebben gestuurd op maximale kwaliteitsverbetering met deze middelen. De zorgkantoren hebben de randvoorwaarden daarvoor behoorlijk op orde, maar actieve sturing op uitkomsten (kwaliteitsverbetering) hebben wij nog onvoldoende gezien.

Volgend jaar

2021 is het laatste jaar dat zorgkantoren de kwaliteitsmiddelen apart toekennen. Het gaat om maximaal € 1,45 miljard. De NZa roept zorgkantoren op om dit jaar extra goed te kijken bij welke zorgaanbieders verbetering van de kwaliteit van zorg het meest nodig is en op welke manier dat bereikt kan worden. We wijzen ze daarbij op het risico dat als ze geen onderscheid maken tussen verpleeghuizen, deze middelen mogelijk niet maximaal hun doel bereiken: betere kwaliteit voor alle cliënten.

Goede basis

Er is veel werk verzet door de zorgkantoren. Onder meer om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg inzichtelijk te maken. Per zorgaanbieder, en soms al per locatie, hebben ze kwaliteitsinformatie verzameld. Ze weten beter wanneer de kwaliteit in een verpleeghuis onder druk staat. Ook voeren ze meer en betere gesprekken met aanbieders over de kwaliteit. We zien daarnaast dat zorgkantoren gestimuleerd hebben dat er meer personeel kwam in de verpleeghuizen. Of de inspanningen tot betere kwaliteit hebben geleid voor alle cliënten moet nog blijken uit de verantwoording.

Kwaliteit voor de cliënt

Zorgkantoren kunnen wel meer verschil maken tussen zorgaanbieders. Met de kwaliteitsinformatie kunnen ze zien waar de kwaliteit niet goed genoeg is. Op basis daarvan kunnen ze kiezen waar en hoe ze de beschikbare kwaliteitsgelden inzetten. Met als doel een betere kwaliteit voor alle cliënten. De kwaliteitsdiagnoses van de zorgkantoren moeten nog wel beter worden. Deze moeten namelijk een stevige onderbouwing gaan vormen voor resultaatgerichte maatwerkafspraken met zorgaanbieders over prijs-kwaliteit.

Corona

In 2020 hebben de bewoners, mantelzorgers en zorgprofessionals van verpleeghuizen een zwaar jaar gehad vanwege de corona-uitbraak. De druk op de verpleeghuiszorg neemt ook nu weer toe, vanwege het grote aantal besmettingen. Het is onzeker hoe lang dit nog duurt. Het plaatst verpleeghuizen voor de lastige uitdaging om in deze tijden toch goede zorg te blijven bieden. Het kwaliteitsbudget kan eraan bijdragen om waar mogelijk volgens de standaarden kwalitatief goede zorg te blijven leveren aan bewoners. In 2020 kan het kwaliteitsbudget ook ingezet worden om extra kosten in verband met de corona-uitbraak te vergoeden, bijvoorbeeld voor de inhuur van extra personeel.

De NZa brengt een aantal rapporten uit over het toezicht op de zorgkantoren. Dit is het deelrapport over de besteding van de kwaliteitsgelden.