Nieuw experiment voor bekostiging wijkverpleging

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert de minister van VWS een breed experiment mogelijk te maken om de nieuwe bekostiging van de wijkverpleging verder uit te werken. Zo kunnen aanbieders van wijkverpleging en zorgverzekeraars meer ervaring op doen met het maken van afspraken op basis van cliëntprofielen. Deze profielen geven inzicht in de hoeveelheid zorg die mensen nodig hebben. Zorgprofessionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, V&VN en de Patiëntenfederatie hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het advies. Samen kunnen we de cliëntprofielen verfijnen en verbeteren. Daarnaast krijgt regionale samenwerking en de coördinatie van zorg een plek in de nieuwe bekostiging.

Wijkverpleging
©ssk

Systeemfuncties

De wijkverpleegkundige is de spil in de zorg in de wijk. Naast de zorg neemt zij vaak de organisatie en coördinatie van zorg tussen verschillende organisaties zoals de gemeente, de huisarts en het ziekenhuis op zich. Dit kost tijd. Daarom maken we nieuwe prestaties die meer ruimte geven voor vergoeding van deze functies. Een voorbeeld is het beschikbaar houden van zorg in de nacht, de zogenoemde onplanbare nachtzorg. Zo willen we samenwerking in de regio bevorderen. Hiervoor geldt wel een contractplicht met een zorgverzekeraar om goede afspraken te kunnen maken over de inzet van deze prestaties. Het beroep op wijkverpleging wordt steeds groter, terwijl het personeelstekort steeds verder oploopt. Dat betekent dat we moeten inzetten op het voorkomen van (meer) zorg, zelfredzaamheid en innovatie. Dit is onze inzet voor de nieuwe bekostiging.

Clientprofielen

De wijkverpleegkundige organiseert de zorg zoveel mogelijk rond de cliënt. Hij of zij bepaalt hoeveel zorg er nodig is en op welke manier deze het beste kan worden geleverd. We vinden dat de bekostiging ruimte moet geven aan de wijkverpleegkundige om de zorg in te richten naar het professionele inzicht. Cliëntprofielen geven extra inzicht in de cliëntenpopulatie. De profielen worden bepaald door kenmerken van een cliënt die sterk samenhangen met of iemand veel of weinig zorg nodig heeft. Inzicht in de situatie van cliënten geeft zowel voor de wijkverpleegkundige als binnen de contractering meer ruimte en aandacht voor kwaliteit van zorg in plaats van kwantiteit in de vorm van uren. Dit maakt op termijn een vergoeding voor een langere periode mogelijk.

Experiment

Om zorgaanbieders en zorgverzekeraars naar deze nieuwe manier van bekostigen toe te laten groeien starten we een experiment. Daarnaast sluiten we met deelnemende zorgaanbieders, zorgverzekeraars, V&VN en de Patiëntenfederatie een convenant. In dit convenant maken we afspraken over het verloop van het experiment en zetten we met de hele sector in op meer ruimte voor preventie, autonomie voor de wijkverpleegkundige en meer inzicht in de kwaliteit en uitkomsten van zorg. Als de minister ons advies overneemt start het experiment op 1 januari 2022 met een looptijd van vijf jaar.