NZa adviseert nieuwe, integrale bekostiging geboortezorg per 2028

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert de geboortezorg per 2028 integraal te gaan bekostigen. Dat staat in het ‘Advies toekomst bekostiging integrale geboortezorg’. Daarnaast adviseren we om het experiment met integrale geboortezorg op te nemen in de reguliere bekostiging voor 2022, zodat regio’s dan direct gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om de zorg integraal te declareren.

Beeld: ©isk

Vrijwel elke moeder met haar (ongeboren) kind wordt door verschillende professionals en organisaties geholpen; de verloskundige, de gynaecoloog, de obstetrieverpleegkundige en de kraamverzorgende. Integrale geboortezorg zet de zwangere vrouw en haar (ongeboren) kind centraal en stimuleert samenwerking tussen zorgprofessionals van verschillende aanbieders.

Passende zorg en bekostiging

Het doel is een betere samenwerking en verhoogde kwaliteit van zorg doordat de zwangere vrouw en haar ongeboren kind centraal worden gesteld. De zorgprofessional moet zich volledig kunnen inzetten voor haar cliënt en moet bij het maken van keuzes niet beïnvloed worden door financiële prikkels. Dit geldt niet alleen voor de geboortezorg. Zoals we beschrijven in ons recent uitgebrachte advies ‘stimuleren van passende en digitale zorg’ past dit binnen de bredere trend waar wij naartoe willen werken. Wij willen werken naar een bekostiging die in dienst staat van passende zorg en prikkels bevat die bijdragen aan de ervaren kwaliteit van leven en ervaren kwaliteit van zorg.

Evaluatie experiment

In een aantal regio’s werken verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden al met een vorm van integrale bekostiging van de geboortezorg. Van hun ervaringen leren we dat de samenwerking in deze regio’s verder verbetert en dat de verschillende professionals en zorgaanbieders een sterkere gezamenlijke verantwoordelijkheid ervaren. Wel levert de overstap naar integrale bekostiging grote administratieve lasten op, omdat alle administratieve systemen zijn ingericht op monodisciplinaire bekostiging. Toch willen alle regio’s waarin al wordt geëxperimenteerd door met de integrale bekostiging.

Eerste data-analyses van het RIVM laten niet zien dat het experiment met de integrale bekostiging van geboortezorg tot nu toe duidelijke gevolgen heeft gehad voor de kwaliteit van zorg in die regio’s, terwijl dat uiteraard wel de bedoeling is. Wel stijgen de uitgaven iets minder hard. De NZa ziet dit als een eerste resultaat, gezien de transitiefases waar de integrale geboortezorg organisaties zich in bevinden.

Hoe nu verder

Met dit advies zetten wij een duidelijke stip op de horizon. Tegelijkertijd biedt dit advies nog veel ruimte aan de sector om invulling te geven aan de integrale bekostiging. Wij signaleren nog verschillende vraagstukken die uitgewerkt moeten worden. Vraagstukken die gerelateerd zijn aan het organiseren van integrale zorg en vraagstukken die betrekking hebben op het verder ontwikkelen van de integrale bekostiging.

Met het behouden van de monodisciplinaire bekostiging tot 2028 krijgt de sector de tijd om deze vraagstukken op te lossen. Wij zien daarom een belangrijke rol weggelegd voor een sectorbrede taskforce om verdere invulling te geven aan de organisatie en bekostiging van de geboortezorg.