Update urgentielijst ziekenhuiszorg

De urgentielijst die zorgprofessionals en instellingen kan helpen bij het opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg, is op basis van de input van wetenschappelijke verenigingen op onderdelen herzien. Zo is de lijst bijvoorbeeld aangevuld met het specialisme Kaakchirurgie. Met de urgentielijst wil de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) regionale samenwerkingsverbanden een houvast geven om te bepalen welke zorg voor welke patiëntengroepen het meest urgent is en een inschatting te kunnen maken van welke capaciteit daarvoor nodig is.

©SSK

De NZa is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) gevraagd regie te voeren over het opstarten van de reguliere ziekenhuiszorg. Bij het uitvoeren van deze opdracht werkt de NZa nauw samen met de 11 Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ) regio’s. Zij nemen het voortouw om de reguliere medisch specialistische zorg en de vervolgzorg weer op te starten.

Houvast

Om de regionale samenwerkingsverbanden bij deze opdracht te helpen, is per medisch specialisme een prioriteitenlijst van diagnoses opgesteld. Marnelle Commandeur, unitmanager tweedelijns somatische zorg bij de NZa, benadrukt dat de lijst een hulpmiddel is. Commandeur: “Het inschatten van de urgentie van een zorgvraag is de kern van het werk van zorgprofessionals. Bij het beoordelen van de urgentie spelen, naast diagnose, ook de persoonlijke kenmerken van een patiënt een belangrijke rol”. Van een wettelijke verplichting waarop de NZa kan handhaven, is dan ook geen sprake.

Input uit het veld

Om de urgentie en de benodigde  capaciteit te bepalen heeft het Landelijk Centrum Patiënt Spreiding (LCPS) in april een lijst met diagnoses opgesteld, die door de wetenschappelijke verenigingen, leden van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), voorzien is van commentaar. Het Zorginstituut Nederland heeft de lijst gevalideerd. De lijst is in korte tijd opgesteld en nu op onderdelen aangepast door het Zorginstituut, op basis van de input van wetenschappelijke verenigingen. Zo hebben we bijvoorbeeld het specialisme Kaakchirurgie toegevoegd aan de urgentielijst. Ook voegden we  een overzicht voor de Psychiatrie in ziekenhuizen op de website.  Verder scherpten we  voor een aantal andere specialismen de urgentielijsten aan op basis van input van de betreffende wetenschappelijke verenigingen.

Met behulp van de lijst kan de NZa volgen hoe het opschalen van de reguliere zorg regionaal en landelijk verloopt. Lokaal en regionaal kunnen zorginstellingen en zorgprofessionals de lijst als hulpmiddel gebruiken bij het opschalen van reguliere zorg naast bijvoorbeeld leidraden van de beroepsgroep. Commandeur: “We vertrouwen erop dat met deze update de urgentielijst beter toepasbaar en herkenbaar is in de praktijk. Medisch specialisten en zorgaanbieders kunnen hun opmerkingen altijd delen met hun eigen brancheorganisatie”.