NZa-beleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten in langdurige zorg

Zorgaanbieders in de langdurige zorg kunnen de extra kosten die zij maken en de inkomsten die zij mislopen als gevolg van Covid-19 vergoed krijgen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een beleidsregel opgesteld die zorgkantoren de gelegenheid geeft om hierover met aanbieders afspraken te maken.

De beleidsregel richt zich zowel op de omzetderving als op extra kosten die zorgaanbieders maken voor het leveren van de zorg in verband met de uitbraak van het coronavirus. Zorgaanbieders kunnen hierdoor hun energie richten op het leveren van zorg, zonder zich zorgen te hoeven maken over hun financiële situatie. Zo kan iedereen de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft, nu én later.

Beleidsregel

In de beleidsregel zijn de voorwaarden voor de vergoedingen vastgelegd. Ook staat beschreven hoe zorgkantoren en zorgaanbieders hun aanvraag kunnen indienen, waarbij het ondersteunen van zorgorganisaties en professionals en het verminderen van administratieve lasten belangrijke uitganspunten zijn. Zo zijn uitzonderingen gemaakt voor de invulling van de dagbesteding in de gehandicaptenzorg. De voorwaarde dat de dagbesteding buiten de woonsituatie moet plaatsvinden is komen te vervallen. Zorgaanbieders hoeven hun declaraties hierop niet aan te passen, hetgeen minder administratieve lasten oplevert. 

In de beleidsregel staat daarnaast van welke andere regelgeving we afwijken en op welke manier. Met het afwijken van beleidsregels willen we zorgorganisaties en professionals ondersteunen en administratieve lasten  verminderen. 

Verschillen

Maatwerk is een belangrijk aspect van de beleidsregel. De impact van de corona-uitbraak verschilt immers per sector en per regio. Om dit maatwerk te faciliteren, hebben we in samenspraak met het veld flexibiliteit ingebouwd: Zorgkantoren en zorgaanbieders hebben zo de ruimte om onderlinge afspraken maken.

Omzetderving

Onder omzetderving verstaan we minder inkomsten doordat bijvoorbeeld cliënten een opname uitstellen of zorgmedewerkers geen zorg meer mogen leveren. De compensatieregeling geldt voor alle prestaties die onder de contracteerruimte vallen. De regeling voorziet in een vergoeding wanneer er omzetderving is geleden vanaf 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. Als de minister van VWS besluit om de periode te verlengen dan wordt u daar zo snel mogelijk over geïnformeerd door ons. 

Extra kosten

Bij extra kosten gaat het om de extra kosten die nodig zijn om de gebruikelijke en (aanvullend) noodzakelijke zorg veilig en verantwoord te leveren. Denk hierbij aan kosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen of meer personeel op de woongroep dan gebruikelijk. De vergoeding voor de extra kosten geldt voor de periode 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

De extra personele kosten van zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg kunnen zowel op grond van het kwaliteitsbudget als op grond van deze beleidsregel vergoed worden. Het kwaliteitsbudget moet hier eerst voor worden aangesproken. Pas als het kwaliteitsbudget niet toereikend is voor de vergoeding van de extra personele kosten van zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg, komen de resterende kosten in aanmerking voor vergoeding in het kader van deze beleidsregel.