Per 2021: Transparantie en tariefherijking medisch-specialistische revalidatie zorg

De afgelopen jaren hebben we samen met Revalidatie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Revalidatie Artsen en Zorgverzekeraars Nederland een uitgebreid traject doorlopen om te komen tot een nieuwe productstructuur die meer recht doet aan de door revalidatie instellingen geleverde zorg en tegelijkertijd meer inzicht geeft in de daadwerkelijk geleverde zorg.

Man wordt geholpen met revalidatie
©ISK

Op basis van dit traject voegt de NZa per 2021 patiëntgroepen als extra informatie-element toe aan de productstructuur. Dit doen we in de update van het dbc-pakket 2021 RZ21b. We verwachten dat dit het gewenste inzicht in de geleverde zorg verder vergroot. We voeren echter geen wijzigingen in de dbc-productstructuur zelf door.

Het werken aan de nieuwe productstructuur heeft de afgelopen jaren veel inzet van alle betrokken partijen gevraagd. Daarom hebben we in overleg met partijen er voor gekozen de tarieven msrz in de periode vanaf 2017 alleen te indexeren.

Tijd voor herijken tarieven

Nu het bovenstaande traject is afgerond, zijn we opnieuw in gesprek gegaan met partijen over het herijken van de tarieven voor de msrz. Omdat er geen wijzigingen in de dbc-zorgproducten worden doorgevoerd, kunnen we de 2018 kostprijzen gebruiken om de tarieven te herijken. Naar aanleiding van deze gesprekken en de analyses van de kostprijzen 2018 hebben we dan ook besloten de tarieven per 2021 te herijken (in de RZ21a). Hiermee sluiten we aan bij de actuele (kosten)ontwikkelingen in de revalidatiezorg.

De effecten van het herijken op basis van de 2018 kostprijzen zijn besproken met partijen. Uit analyses op de 2018 kostprijzen bleek dat de tarieven van de klinische producten stijgen met gemiddeld ongeveer 8%. Verschillende revalidatie instellingen hebben de afgelopen tijd aangegeven dat met name de klinische patiënten steeds complexer worden. De kosten per patiënt stijgen hierdoor. Dit zien we in de kostprijzen en dus in de tarieven voor de klinische zorgproducten. De tarieven van de ambulante producten dalen met gemiddeld 4%.  Het totale effect van het herijken van de maximumtarieven is een gemiddelde stijging van ongeveer 1,6%.

Wij gaan er vanuit dat met het toevoegen van de patiëntgroepen en een herijkte set aan tarieven er een goede basis ligt voor een inhoudelijke contracteringsgesprek tussen zorgverzekeraars en revalidatie zorgaanbieders.