De NZa past tarieven voor de geriatrische revalidatiezorg aan

De tarieven in de geriatrische revalidatiezorg (grz) gaan in 2021 gemiddeld met 4 procent omlaag. Dit baseert de NZa op een uitgebreid kostenonderzoek. Volgens de NZa vergoeden deze tarieven gemiddeld genomen de kosten die de sector kent.

©ISK

De NZa werkte intensief samen met ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgaanbieders aan een kostenonderzoek voor de tarieven 2021. Uit het onderzoek blijkt dat er weinig verschil zit in de aangeleverde kostprijzen.

Generieke afslagen

Zorgverzekeraars hanteerden de afgelopen jaren veelal afslagen in de contractonderhandelingen van de grz. De gehanteerde afslagen waren gemiddeld genomen even hoog als de daling van de tarieven na de huidige herijking. Om die reden ligt het niet voor de hand dat de huidige generieke afslagen onveranderd toegepast worden op de nieuwe tarieven. Indien er een afslag gehanteerd wordt, moet deze duidelijk beargumenteerd worden door de zorgverzekeraar. Het is van belang dat zorgaanbieders een passende vergoeding krijgen zodat zij de zorg kunnen aanbieden, voor nu en in de toekomst.

Verzoek tot uitstel

ActiZ heeft de NZa verzocht om de tarieven niet per 2021 maar per 2022 te herijken. De Covid-19 crisis treft namelijk ook veel aanbieders van grz. Dit brengt veel werk en veel kosten met zich mee. Daarnaast kan er sprake zijn van een stuk omzetderving op de reguliere zorg, omdat deze is uitgesteld.

Voor de extra kosten - die gemaakt worden tijdens en in de nasleep van de Covid-19 crisis - en gederfde omzet heeft de NZa samen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken gemaakt zodat compensatie hiervan kan gaan plaatsvinden.

De tarieven 2021 die gebaseerd zijn op de kostprijzen van 2018 weerspiegelen de kosten van de reguliere grz. Op het moment dat het Covid-19 virus onder controle is en de zorg weer op normale wijze geleverd kan worden, dan zijn de tarieven daarmee kostendekkend. We gaan daarom niet mee in het verzoek van ActiZ tot uitstel en zullen de tarieven herijken per 2021.

Niet altijd plek voor zwaarste patiënten

De NZa ontvangt signalen dat de zwaarste grz-patiënten soms moeilijk een plek vinden. We zien de afgelopen jaren dat de druk op de acute zorg in Nederland toeneemt. Om deze druk te verminderen is het van groot belang dat de doorstroom van patiënten vanuit het ziekenhuis niet hapert. De grz kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van deze doorstroom. Wij verwachten in dit kader van zorgverzekeraars en aanbieders dat zij zorgen voor de benodigde ruimte voor de zwaarste patiënten. Patiënten moeten immers zo snel mogelijk op de juiste plek behandeld kunnen worden.