NZa verwerkt corona-afspraken tussen zorgverzekeraars en huisartsen(organisaties) in regelgeving

De uitbraak van het coronavirus vraagt veel van alle zorgprofessionals. Ook huisartsen en huisartsenorganisaties, waar patiënten als eerste terecht kunnen, staan onder grote druk om de zorg te leveren die nodig is. Om ervoor te zorgen dat zij hun volle aandacht aan patiënten kunnen geven, hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen en Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) afspraken gemaakt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) neemt de afspraken op in de regelgeving.

Regelingen voor huisartsenpraktijken

Huisartsen maken in deze tijd meer kosten om goede zorg te kunnen leveren. Zo hebben zij aanvullende beschermingsmiddelen nodig. Ook passen zij de praktijkvoering aan door patiënten met een mogelijke coronabesmetting te scheiden van andere patiënten. Tegelijkertijd blijft deze laatste groep nu meer thuis, wat zijn weerslag heeft op de omzet en inkomsten. Om huisartsenpraktijken in deze meerkosten en omzetderving tegemoet te komen, ontvangen zij in het tweede kwartaal van 2020 een opslag van € 10 per ingeschreven patiënt. 

Deze opslag is gebaseerd op een eerste inschatting van de zorgaanbieders van de financiële gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Op basis hiervan zal vastgesteld worden of de opslag aansluit bij de werkelijke omzetderving en aanvullende kosten, en of bijsturing nodig is in de opvolgende kwartalen. De wijze waarop de werkelijke omzetderving en kosten in kaart worden gebracht en verwerking daarvan wordt door partijen de komende tijd verder uitgewerkt. De afspraken zijn erop gericht de effecten van de coronacrisis voor huisartsen financieel te neutraliseren.

Voor visites aan huis bij patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus mag de huisarts de prestatie ‘visite intensieve zorg’ in rekening brengen. Deze maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020.

Regelingen voor ANW-zorg binnen huisartsenposten

Huisartsenposten worden als gevolg van de corona-uitbraak geconfronteerd met extra kosten en minder inkomsten in de ANW-uren. Dit kan leiden tot een tussentijdse aanpassing van het budget dat door huisartsenposten en zorgverzekeraars gezamenlijk kan worden ingediend bij de NZa. De grens die normaal gesproken als maximum geldt voor dit budget mag onder voorwaarden voor deze aanvullende kosten overschreden worden. Voorwaarde hiervoor is dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders dit gezamenlijk overeenkomen.

Voor de extra huisartsencapaciteit (bovenop het reguliere rooster) die in de ANW-uren nodig is als gevolg van de corona-uitbraak kunnen zorgaanbieder en zorgverzekeraar een opslag overeen komen van maximaal € 15 bovenop het reguliere ANW-uurtarief. Ook deze maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020.

Regelingen voor extra locaties

Als gevolg van de corona-uitbraak worden extra locaties ingericht voor de huisartsenzorg overdag voor patiënten die  (mogelijk) besmet zijn met corona. Zo organiseert bijvoorbeeld de huisartsenpost of een regionaal samenwerkingsverband deze coronazorg. Voor de inrichting hiervan worden kosten gemaakt. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben afgesproken dat deze aanvullende kosten onder voorwaarden vergoed worden op basis van een regionale afspraak in ROAZ-verband.  

Als de zorg overdag wordt geleverd vanuit een huisartsenpost of een regionaal samenwerkingsverband, wordt voor patiëntcontact een passantentarief in rekening gebracht. Bij de extra locaties die sommige huisartsenpraktijken hebben ingericht kan het passantentarief in rekening worden gebracht als de patiënt noodzakelijkerwijs wordt gezien door een andere arts dan de eigen huisarts. Voor zorg aan ingeschreven patiënten geldt declaratie van reguliere consulten.

Resterende kosten worden onder voorwaarden door de zorgverzekeraar verrekend met bestaande budgetafspraken van de huisartsenpost of regionaal samenwerkingsverband. Uitgangspunt hierbij is wel dat de benodigde huisartsencapaciteit op de eerder genoemde locaties in principe niet aanvullend wordt vergoed. De huisarts kan op deze locaties worden ingezet als gevolg van verminderde inzet in de eigen praktijk. Hiervoor worden huisartsen gecompenseerd via de aanvullende opslag op inschrijftarief.

Met deze regelingen kunnen huisartsen en huisartsenorganisaties de noodzakelijke maatregelen treffen en zich volledig richten op het verlenen van zorg, zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken over de continuïteit van hun bedrijfsvoering. Wanneer huisartsen, huisartsenorganisaties of samenwerkingsverbanden onverhoopt toch in de problemen komen, kunnen zij zich melden bij hun preferente zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben verder afgesproken coulant om te gaan met afwijkingen van contractueel afgesproken zorg als direct gevolg van corona. Dit betekent dat huisartsen(-organisaties) niet worden afgerekend op de contractafspraken of onderdelen daarvan als die ten gevolge van de corona-uitbraak niet nagekomen kunnen worden.   

De NZa werkt niet alleen aan compensatieregelingen. We hebben na de uitbraak van het virus onze regels voor zorg op afstand versoepeld. Dat maakt het zorgaanbieders makkelijker de zorg te leveren die nu nodig is.