NZa start open consultatie voor nieuwe facultatieve prestatie ziekenhuiszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit roept partijen in de ziekenhuiszorg op om te reageren op het voorstel voor een facultatieve prestatie. Met deze prestatie kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken maken over nieuwe (lokale) initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere dbc’s. Wij denken dat een facultatieve prestatie meer ruimte biedt voor innovatie. Daarnaast geeft het zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer flexibiliteit die naar verwachting leidt tot betere zorg voor de patiënt.  

Fusie Erasmus MC en IJsselland

We horen graag hoe bijvoorbeeld zorgverleners, vertegenwoordigers van patiënten en zorginkopers denken over de invoering van zo’n facultatieve prestatie. De NZa wil op basis van de uitkomsten van de consultatie het ministerie van VWS adviseren over een concreet voorstel om per 2021 meer maatwerk, innovatie en flexibiliteit mogelijk te maken in de bekostiging van de ziekenhuiszorg. We zien deze facultatieve prestatie in de MSZ als opmaat naar een domeinoverstijgende facultatieve prestatie, waarmee er meer ruimte ontstaat om zorg over de schotten heen te organiseren en betalen. Meer informatie over het voorstel vindt u in de informatiekaart 'Facultatieve prestatie medisch-specialistische zorg'.

Het monitoren van patiënten die onder behandeling zijn in het ziekenhuis, kan bijvoorbeeld ook thuis. Maar zorgaanbieders en zorgverzekeraars vinden het soms lastig om dit te bekostigen. Terwijl dit in het belang is van de patiënt, die zo niet onnodig naar het ziekenhuis hoeft. In de monitor inhoud contracten medisch-specialistische zorg 2018 hebben we daarnaast vastgesteld dat de contractafspraken die zorgverzekeraars en ziekenhuizen maken, nog niet altijd aansluiten bij de ambitie om te belonen voor goede uitkomsten voor de patiënt en samenwerking.

We nemen daarom zelf maatregelen. We willen de flexibiliteit van de bekostiging verbeteren via deze facultatieve prestatie. Deze maakt het mogelijk dat één ziekenhuis en één zorgverzekeraar samen een nieuwe dbc aanvragen bij de NZa. Partijen bepalen zelf welk specifiek knelpunt zij lokaal willen oplossen met deze nieuwe betaaltitel. De NZa toetst een dergelijke prestatie snel en marginaal. Zo ontstaat er ruimte voor samenwerking en maatwerk in de regio en sluit het voorstel aan op de ‘juiste zorg op de juiste plek’.

We benadrukken dat het gaat om een aanvullende mogelijkheid voor lokaal maatwerk naast de reguliere bekostiging. Ziekenhuizen, artsen en zorgverzekeraars mogen er gebruik van maken, maar hoeven dat zeker niet. Ook andere sectoren als de huisartsenzorg, wijkverpleging en fysiotherapie kennen inmiddels deze vrijheid om op individueel niveau een maatwerkprestatie aan te vragen bij de NZa. Met dit voorstel wordt de ziekenhuiszorgsector gelijkgetrokken met deze zorgsectoren en werken we toe naar een domeinoverstijgende facultatieve prestatie. 

Wij roepen in het bijzonder individuele partijen op om te reageren op dit voorstel. U kunt online reageren in de periode van 10 februari tot en met 2 maart door te klikken op deze link: https://fd10.formdesk.com/nederlandsezorgautoriteit/facultatieveprestatie