Grote herijking tarieven langdurige zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de beleidsregels voor de langdurige zorg voor 2019 vastgesteld. Voor de gehandicaptenzorg en de langdurige ggz komen nieuwe tarieven. Voor de verpleging en verzorging komen er nieuwe tarieven voor een deel van de prestaties. 

Man in rolstoel praat met begeleider

De basis voor de tarieven is het kostenonderzoek dat wij in goede samenwerking met de zorgaanbieders hebben uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek dat de tarieven voor de hogere zorgzwaartepakketten (zzp’s) niet kostendekkend waren. De tarieven voor de lagere zzp’s waren juist vaak te hoog. Zo stijgen de tarieven voor zorg voor cliënten met ernstig meervoudige beperkingen, doordat zorgaanbieders deze cliënten steeds intensiever begeleiden. Hierdoor sluiten de tarieven beter aan bij de zorg zoals deze nu geleverd wordt.

Zzp's en vpt's

Verpleeghuizen hebben ook deelgenomen aan het kostenonderzoek. Ook hier geldt dat de lage zzp’s een te hoog tarief hebben en de hogere zzp’s een te laag tarief. De tarieven voor de zzp’s en vpt’s verpleging en verzorging met zorgzwaarte 4 t/m 10 hebben wij echter alleen geïndexeerd. Op basis van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen heeft minister De Jonge ons daarvoor de opdracht gegeven. Hij verzoekt de NZa te adviseren hoe de 2,1 miljard die eerder voor de verpleeghuizen is uitgetrokken in de tarieven verwerkt kunnen worden. Ook zullen wij de regionale verschillen in de kostprijzen hierin meenemen. De NZa zal een advies uitbrengen over de tarieven 2020 en verder. De resultaten van het kostprijsonderzoek nemen wij hierin mee. 

Meerzorg

Het wordt voor zorgaanbieders vanaf 2019 eenvoudiger om meerzorg aan te vragen en te declareren. Meerzorg wordt ingezet voor mensen die extra zorg nodig hebben boven op het best passende zorgprofiel. Het gaat dan om patiënten met de meest complexe zorgvragen. Zorgaanbieders ervaren knelpunten bij het organiseren van meerzorg. Samen met zorgkantoren, zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordigers en branchevertegenwoordigers hebben we gewerkt aan een beleidsregel die de praktijk beter ondersteunt in het leveren van meerzorg. Vanaf 2019 kan meerzorg op groepsniveau gedeclareerd worden.

Vervoer

Voor het vervoer van cliënten in de gehandicaptenzorg naar de locatie voor dagbesteding hebben wij samen met zorgaanbieders, zorgkantoren en vervoerders nieuwe prestaties gemaakt. Deze prestaties passen beter bij de factoren die voor hoge kosten zorgen. Uit onderzoek bij de zorgaanbieders blijkt dat vooral de reisafstand en het wel of niet hebben van een rolstoel de kosten van het vervoer bepalen. Wij hebben 5 prestaties met maximum tarieven opgesteld die hier rekening mee houden. Op deze manier sluit de regeling beter aan bij de verschillen tussen cliënten.