Aanpassing resultaten kostenonderzoek langdurige zorg (Wlz)

Recent heeft KPMG in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit een kostprijsonderzoek voor de langdurige zorg uitgevoerd. De NZa heeft samen met KPMG het kostprijsonderzoek de afgelopen weken geverifieerd. Daarbij hebben wij een fout ontdekt in één van de formules van KPMG. Dit heeft impact op de landelijk gemiddelde kostprijs van 140 prestaties, waardoor bij 152 instellingen één of meer kostprijzen moesten worden aangepast. Kijk voor meer informatie op de website van KPMG.

Mensen in gesprek aan een tafel

De nieuw berekende kostprijzen zijn uitgebreid geverifieerd, zodat we zeker weten dat alle processtappen juist zijn uitgevoerd. De nieuw berekende kostprijzen vormen een basis voor de nieuwe tarieven in de langdurige zorg. Op dit moment is de NZa nog bezig met de tweede fase van het onderzoek, zoals het onderzoeken van de gemeten kostenstijging en het onderzoeken van alternatieven voor prestaties waarvoor geen betrouwbare kostprijs is berekend. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de koepels. De NZa zal de nieuwe maximumtarieven uiterlijk 1 juli 2018 vaststellen.