Reactie NZa op Zorgvisie artikel

In een artikel in Zorgvisie magazine uiten een paar zorgaanbieders stevige kritiek op de zorginkoop door zorgverzekeraars. Ze wijzen daarbij expliciet op de rol die de NZa volgens hen zou moeten hebben. Wij herkennen ons niet in het beeld dat over ons wordt geschetst en we vinden het jammer dat we niet inhoudelijk op het artikel konden reageren. Het doet absoluut geen recht aan onze medewerkers van toezicht en handhaving die zich met hart en ziel in zetten voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen in Nederland. 

Gebouw NZa

De NZa ziet toe op de inkoop van zorg. Daarbij staat voor ons de verzekerde centraal. Dat betekent dat we in de gaten houden of zorgverzekeraars voldoende zorg inkopen voor hun verzekerden en of zij zich houden aan de regels van het inkoopproces. Hier pakken we onze rol pro-actief op. Het betekent alleen niet dat wij ons inhoudelijk met de zorginkoop bemoeien. Dat blijft een zaak tussen zorgaanbieders en verzekeraars. Dat dit wel eens schuurt tussen beide partijen is logisch. Het gaat dikwijls om veel geld. Gelukkig komen bijna alle partijen er wel met elkaar uit. De vraag is dus, waarom gaat het bij hen wel goed. Het is aan partijen om samen afspraken te maken. Wat ons betreft gezamenlijk, voor meerdere jaren ter verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid én betaalbaarheid voor de patiënt. Zowel de zorgaanbieders als de zorgverzekeraars zouden zich hier voor in moeten zetten. Dat kan nog beter. Gelukkig zien we veel goede voorbeelden in de sector, waar zorgaanbieders en zorgverzekeraars er samen uitkomen. We zien zelfs dat één van de geïnterviewde aanbieders recent nog zeer enthousiast was over een contract met een verzekeraar.

Op het moment dat de ggz voor kwetsbare mensen in Zeeland onder druk staat hebben wij de taak de minister te informeren over de ontwikkelingen. Het is immers de Tweede Kamer die de minister hierop bevraagt. Daarmee ben je niet afhankelijk, maar informeer je hen juist tijdig. Hier zijn met VWS in het openbare informatiestatuut afspraken over gemaakt. Dit statuut is juist opgesteld naar aanleiding van het rapport van commissie Borstlap om over de exacte invulling van de informatieplicht volledig transparant en duidelijk te zijn. Deze afspraken staan los van hoe wij opereren als toezichthouder. Daar hebben wij een onafhankelijke rol, ook van de politiek. Wij zijn ons elke dag bewust van onze positie als zelfstandig bestuursorgaan en handelen hier ook naar.

Tussen de regels door lees je in het artikel dat zorgaanbieders zien dat wij onze rol oppakken. Dat betekent alleen niet dat zij altijd blij zijn met onze acties en dat is ook helemaal niet nodig. Wij hebben oog voor de positie van alle partijen, maar wij handelen vanuit het perspectief van de patiënt. Daar ligt onze taak: er op toezien dat mensen de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Wij werken hierbij samen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars, maar altijd vanuit de positie als toezichthouder. Dat betekent: samenwerken als het kan, ingrijpen als het moet.