Aanbieders werken actief mee aan kostenonderzoek NZa langdurige zorg

Aanbieders in de langdurige zorg hebben zeer constructief meegewerkt aan het kostenonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Meer dan 700 aanbieders van ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige ggz hebben de uitgebreide vragenlijst ingevuld. Daardoor hebben we voor verreweg de meeste prestaties betrouwbare gegevens over hun kosten voor zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Zonder deze informatie zou het voor ons niet mogelijk zijn om nieuwe tarieven te berekenen, wij zijn dan ook blij met de inzet van de  sector. 

Pennen vullen een formulier in

In het kader van het onderzoek heeft KPMG voor ons aan alle aanbieders van langdurige zorg gevraagd welke kosten zij in 2016 hebben gemaakt voor Wlz-zorg en welk personeel daarvoor is ingezet. Ook moesten zij aangeven om welk deel van de zorg het ging, bijvoorbeeld verblijfszorg, dagbesteding of behandeling. Wij hebben samen met de zorgaanbieders en KPMG een aanpak ontwikkeld om met zo min mogelijk administratieve lasten zoveel mogelijk informatie boven water te krijgen. Ook bij het analyseren van de data gaan wij zorgaanbieders nauw betrekken. De NZa zal vervolgens nieuwe tarieven vaststellen per 2019.

Voor een aantal prestaties, met name voor langdurige zorg die thuis verleend wordt, zijn de gegevens nog niet voldoende betrouwbaar. Dat komt doordat deze zorg maar weinig geleverd wordt. We gaan met experts uit het veld overleggen hoe we ook voor deze prestaties tot passende tarieven kunnen komen. Verder voeren we nog controles en analyses uit zodat we weten hoe de gemeten kosten zijn opgebouwd. Bij het vaststellen van de tarieven nemen we verwachte ontwikkelingen in de sector zoveel mogelijk mee. 

We hebben ook de totale uitgaven van aanbieders aan Wlz-zorg in 2016 in kaart gebracht. Deze uitgaven liggen € 32 miljoen boven het totaal van de maximumtarieven van 2016 voor deze geleverde zorg. In werkelijkheid ligt de contracteerruimte lager, aangezien er over het algemeen door de zorgkantoren een lagere contractprijs wordt afgesproken dan de maximumtarieven.

Het is echter nog niet mogelijk om iets over het effect op de macrokosten van de langdurige zorg te zeggen. De berekende kostprijzen worden namelijk niet automatisch omgezet in tarieven. We onderzoeken eerst samen met het veld wat de oorzaken zijn van de verschuivingen die wij meten in de zorg.

We maken de voorgenomen tarieven voor 2019 in juni bekend. De komende tijd gaan we met de brancheorganisaties en diverse deskundigen aan de slag om tot goede tarieven te komen. Aanbieders die hierover mee willen denken, kunnen zich melden bij hun brancheorganisatie.