NZa beoordeelt start van de zorginkoop

Toezichthouder NZa houdt de contractonderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders goed in de gaten in 2016. Als de inkoop van zorg soepeler verloopt, is het voor patiënten en verzekerden eerder duidelijk naar welke zorgaanbieders zij in 2017 kunnen gaan. De eerste stap was dat de zorgverzekeraars hun inkoopdocumenten uiterlijk op 1 april publiceren. De NZa checkte of de zorgverzekeraars dit goed deden.

De inkoopdocumenten worden opgesteld door zorgverzekeraars en zijn bedoeld voor zorgaanbieders. Zodat zij duidelijkheid krijgen over de manier waarop het proces van de inkoop van zorg verloopt. Zorgaanbieders kunnen de documenten vinden op een speciaal voor hen ingericht deel van de websites van de verzekeraars.

De NZa concludeert dat de zorgverzekeraars op tijd (uiterlijk 1april) hun inkoopdocumenten publiceerden. Het overgrote deel van de documenten voldeed aan de criteria. De NZa stuitte op een klein aantal onvolkomenheden, die op verzoek van de toezichthouder door de zorgverzekeraars zijn hersteld.

Minimumeisen

Alle zorgverzekeraars namen minimumeisen op in de inkoopdocumenten die zij publiceerden. 
Wel zag de NZa dat er soms werd verwezen naar minimumeisen die nog niet zijn gepubliceerd. Dit is niet toegestaan: de NZa verzocht de betreffende zorgverzekeraars om dit aan te passen.

Termijnen zorginkoopproces

De fasen en termijnen van het zorginkoopproces zijn door alle zorgverzekeraars op hoofdlijnen opgenomen in de inkoopdocumenten. Hiermee voldoen zij aan de eisen.

Bereikbaarheid zorgverzekeraars

Alle zorgverzekeraars gaven aan op welke wijze zij bereikbaar zijn voor vragen omtrent de zorginkoop. Sommige zorgverzekeraars gaven hierbij een specifieke contactpersoon aan, inclusief contactgegevens. Dat is uiteraard transparanter dan een verwijzing naar een algemeen adres of telefoonnummer, maar dat is wel toegestaan.

Kwaliteitsbeleid

Alle zorgverzekeraars gaven inzicht in het kwaliteitsbeleid dat de zorgverzekeraar hanteert bij de zorginkoop en voldoen hiermee aan de criteria. De manier waarop zij dat doen verschilt: sommige zorgverzekeraars verwijzen alleen naar kwaliteitseisen die er al zijn, andere geven per sector hun visie op de kwaliteit van de zorg.

Innovatie

Zorgverzekeraars mogen zelf weten of zij specifieke eisen stellen aan innovatie in de zorg. Sommige verzekeraars bieden wel ruimte voor innovatie, maar stellen geen specifieke eisen. Dat is toegestaan, maar voor zorgaanbieders kan het prettiger zijn om vooraf te weten langs welke lat hun innovaties zullen worden gelegd.

Vervolg

De NZa gaat ervan uit dat de zorgverzekeraars volgend jaar allemaal op een juiste manier hun inkoopdocumenten publiceren. De NZa hecht grote waarde aan de input van de zorgaanbieders en zorgverzekeraars over het inkoopproces en nodigt hen dan ook uit om mogelijke overtredingen van de eisen van het inkoopproces te melden.

In deze regeling TH/NR-005 staan de eisen waaraan zorgverzekeraars en zorgaanbieders zich gedurende het inkoopproces moeten voldoen.

Hier kunt u mogelijke overtredingen melden.