Zorgkantoren presteerden voldoende in 2014

Alle zorgkantoren presteerden voldoende in 2014, zo blijkt uit het jaarlijkse NZa-onderzoek. Een aantal zorgkantoren moet nog wel verbeterpunten uit voorgaande jaren realiseren.

Uit de beoordeling van de NZa blijkt dat alle zorgkantoren belangrijke organisatorische maatregelen en processen voor de uitvoering van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) in 2014 voldoende op orde hadden. Alle zorgkantoren scoren op of boven de 80%. De zorgkantoren DSW (96%), Friesland (92%), CZ (89%) en Menzis (89%) scoren het beste. 
Zorgkantoren Achmea (80%), Agis (80%), Salland (81%) en Trias (81%) scoren het minst goed in 2014. De eerste drie moeten bovendien nog een aantal verbeterpunten uit eerdere jaren realiseren. Zo moeten zij bijvoorbeeld de bevoorschotting aan zorgaanbieders maandelijks aanpassen aan de hoeveelheid zorg die de zorgaanbieders leveren.

Algemene verbeterpunten   

De NZa ziet nog een aantal algemene verbeterpunten voor de zorgkantoren. Zo controleren de zorgkantoren de zorgnota's beter, waardoor zij onrechtmatige declaraties kunnen terugvorderen bij zorgaanbieders. Soms gaat dat om aanzienlijke bedragen. Het is belangrijk dat zij zich inspannen om de vorderingen ook daadwerkelijk te innen en te voorkomen dat onrechtmatige bedragen in eerste instantie worden uitbetaald.  Ook is het nodig dat er betere indicatoren komen om te kunnen meten of de langdurige zorg in de verschillende regio's het beoogde effect heeft op de gezondheid en het welzijn van de cliënten.

Uitgaven langdurige zorg 

In de langdurige zorg gaat veel geld om: in 2014 bedroegen de uitgaven 25 miljard euro, exclusief subsidies. Dit is een stijging van 0,7% ten opzichte van 2013, bij een bevolkingsgroei van 0,3%.

Hoort bij